Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incursion /in'kɜ:ʃn/  /in'kɜ:ʒn/

  • Danh từ
    (+ into, on, upon)
    cuộc đột nhập
    repel a sudden incursion of enemy troops [into (onone's territory]
    đẩy lùi một cuộc xâm nhập bất thần của quân địch vào lãnh thổ của mình