Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xâm lăng
    cuộc xâm lăng