Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infraction /in'fræk∫n/  

  • Danh từ
    sự vi phạm
    trường hợp vi phạm
    a minor infraction of the rules
    trường hợp vi phạm luật không nghiêm trọng