Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    ((viết tắt) init) ab initio ở đầu (đoạn trong sách...)