Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    theo thói thường, như vẫn quy ước