Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

routinely /ru:'ti:nli/  

  • Phó từ
    theo thường lệ