Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    nhắc đi nhắc lại;[một cách] dồn dập, [một cách] liên hồi
    I've told you repeatedly not to do that
    tôi đã nhắc đi nhắc lại với anh là đừng có làm cái đó