Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • phó từ
  (từ cổ, nghĩa cổ)
  thường, hay (nhất là trong từ ghép)
  một truyện thường hay kể
  oft-repeated warning
  lời cảnh báo thường hay nhắc lại

  * Các từ tương tự:
  oft-times, often, oftentimes