Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oftentimes /'ɔ:fn/  

  • phó từ
    thường, hay, luôn, năng
    tôi hay đến thăm anh ấy
    luôn luôn, thường thường