Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

footprint /'fʊt,print/  

  • Danh từ
    dấu chân
    để lại dấu chân trên tuyết