Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thuộc) khái niệm, hình dung được, có trong ý nghĩ