Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nổi lên
    her emergence as a well-known artist
    cô ấy nổi lên thành một nghệ sĩ nổi tiếng