Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sapience /'seipiəns/  

  • Danh từ
    sự khôn ngoan