Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    năng lực trí tuệ, trí thông minh