Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armistice /'ɑ:mistis/  

  • Danh từ
    sự đình chiến

    * Các từ tương tự:
    Armistice Day