Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hưu chiến
  ask for truce
  yêu cầu hưu chiến
  truce breaker
  người vi phạm hưu chiến

  * Các từ tương tự:
  truceless