Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cease-fire /,si:s'faiə[r]/  

 • Danh từ
  sự ngừng bắn
  order a cease-fire
  ra lệnh ngừng bắn
  negotiate a cease-fire
  thương lượng một cuộc ngừng bắn