Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thù địch
  feel no hostility towards anyone
  không thấy thù địch đối với bất cứ ai
  sự chống đối
  his suggestion met with some hostility
  gợi ý của anh ta bị một số chống đối lại
  hostilities
  (số nhiều)
  chiến sự
  lúc chiến sự bùng nổ
  ngưng chiến