Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đổ máu
    the two sides called a truce to avoid further bloodshed
    hai bên kêu gọi hưu chiến để tránh đổ máu thêm nữa