Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truceless /'tru:slis/  

  • Tính từ
    không ngừng, không dứt