Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treaty port /'tri:pi'pɔ:t/  

  • Danh từ
    hải cảng mở (theo quy định của hiệp ước) cho thương mại nước ngoài