Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accordant /ə'kɔ:dənt/  

  • Tính từ
    ((thường) + with) thích hợp, phù hợp, hoà hợp với, theo đúng với

    * Các từ tương tự:
    accordantly