Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accordion /ə'kɔ:djən/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) cách viết khác piano accordion
    đàn xếp; đàn ăccoóc

    * Các từ tương tự:
    accordionist