Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accordionist /ə'kɔ:djənist/  

  • Danh từ
    người chơi đàn xếp, người chơi đàn ăccooc