Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường dùng với can, could, be able to) có đủ khả năng, có đủ điều kiện (làm việc gì)
  họ đi bộ vì họ không có đủ khả năng (đủ tiền) thuê ta-xi
  I'd love to go on holiday but I can't afford the time
  tôi thích đi nghỉ nhưng không đủ thời gian
  thường dùng với can hoặc could
  có thể làm việc gì mà không gây nguy hiểm cho chính mình
  I mustn't annoy my boss because I can't afford to lose my job
  tôi không được làm ông chủ bực mình vì tôi không thể để mất việc làm của tôi được
  cấp cho, ban cho, cho
  cây đã cho chúng ta bóng mát dễ chịu