Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impartation /impɑ:'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự truyền đạt, sự kể cho hay, sự phổ biến (tin tức...)
    sự cho, sự chia phần cho