Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impartable /im'pɑ:təbl/  

  • Tính từ
    có thể truyền đạt, có thể kể cho hay, có thể phổ biến
    có thể cho, có thể chia phần cho