Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impartible /im'pɑ:təbl/  

  • Tính từ
    không được chia (tài sản)