Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lending-library /'lendiɳ laibrəri/  

  • Danh từ
    thư viện (cho) mượn (sách về nhà)