Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advance-guard /əd'vɑ:ns'gɑ:d/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    quân tiền phong