Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Hoàn trả trước
    KỸ THUẬT QUẢN LÝ CÔNG NỢ mới được chính phủ liên bang, các chính quyền địa phương và tiểu bang của Mỹ sử dụng