Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Các vùng được hỗ trợ
    Các vùng trong nước mà ở đó hoạt động kinh tế hoạt động kinh tế được hỗ trợ bởi chính sách chi tiêu và thuế của chính phủ