Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deify /di:ifai/  

  • Động từ
    (deified)
    thần thánh hóa