Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chân cột
  bệ, đế (để đặt tượng…)
  knock somebody off his pedestal
  xem knock
  place somebody on a pedestal
  tôn sùng ai một cách mù quáng (không để ý đến khuyết điểm sai lầm của người ta)

  * Các từ tương tự:
  pedestal table