Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substructure /'sʌbstrʌkt∫ə[r]/  

  • Danh từ
    cơ sở hạ tầng; á cấu trúc