Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều dados, từ Mỹ dadoes)
    chân tường (khi nó có màu và làm bằng chất liệu khác phần trên của tường)