Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chân tượng, chân cột (hình vuông)

    * Các từ tương tự:
    plinthite