Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kiến trúc) bệ (tượng...)