Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gia tăng
    mounting tension
    sự căng thẳng gia tăng