Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thảm, chiếu
  thảm chùi chân (ở cửa)
  nệm lót sàn (phòng tập võ)
  miếng lót cốc chén (ở bàn ăn)
  a beer mat
  miếng lót cốc bia
  mớ rối (gồm những vật xoắn xít vào nhau)
  a mat of thread
  mớ chỉ rối
  Động từ
  (chủ yếu dùng ở thể bị động)
  bện, tết
  tốc tết vào nhau
  Tính từ
  như matt
  xem matt

  * Các từ tương tự:
  matador, matadora, match, match point, match-book, matchbox, matched, matchet, matchless