Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

escalate /'eskəleit/  

  • Động từ
    leo thang
    giá nhà đã leo thang nhanh chóng
    chính phủ leo thang chiến tranh bằng việc bắt đầu giội bom xuống thành phố địch