Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straddle /'strædl/  

 • Động từ
  ngồi giạng chân hai bên, cưỡi
  straddle a ditch
  đứng giạng chân trên một cái hào
  straddle a horse
  cưỡi ngựa, hai chân hai bên mình ngựa
  (nghĩa bóng) cưỡi lên, gối lên
  làng kia nằm cưỡi lên biên giới