Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clamber /'klæmbə[r]/  

 • Động từ
  leo
  tụi trẻ leo lên các mỏm đá
  Danh từ
  sự leo (một cách khó khăn)

  * Các từ tương tự:
  clamberer, clambering plant