Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clambering plant /'klæmbəriɳ'plɑ:nt/  

  • Danh từ
    cây leo