Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ cổ hoặc đùa)
  con ngựa
  my trusty steed
  con ngựa đáng tin cậy của tôi

  * Các từ tương tự:
  steedless