Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (bestrode; bestridden)
  ngồi giạng chân trên; đứng giạng chân trên
  bestride a horse
  ngồi giạng chân lên lưng ngựa
  bestride a ditch
  đứng giạng chân trên hai bờ mương