Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backdrop /'bækdrɒp/  

  • Danh từ
    như backcloth