Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backcloth /'bækklɒθ/  

  • Danh từ
    (cách viết khác backdrop)
    phông (sân khấu)