Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

romanticize /rə'mæntisaiz/  

 • Ngoại động từ
  làm cho có tính chất tiểu thuyết, tiểu thuyết hoá
  Nội động từ
  có tư tưởng lãng mạn
  trình bày theo lối tiểu thuyết

  * Các từ tương tự:
  romanticize, romanticise