Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dùng phép phân tích
  (toán học) dùng phép giải tích
  analytical geometry
  hình học giải tích

  * Các từ tương tự:
  analytical-function generator, analytically